وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان. روز گذشته در نشست فعالان ولایت فعالیت یکماهه ستاد مقامات تأمینات امنیت نتیجه‌گیری شد

وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان. روز گذشته در نشست فعالان ولایت فعالیت یکماهه ستاد مقامات تأمینات امنیت نتیجه‌گیری شد
روز گذشته با اشتراک صیمومن یتیم اف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، یوسف رحمان، دادستان کل جمهوری تاجیکستان و یادگار فیض اف، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان مجلس فعالان ولایت برگزار گردید، که در آن از فعالیت یکماهه ستاد مقامات تأمین امنیت در ولایت نتیجه‌گیری کرده شد.

رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تأکید داشت، که صلح و آرامی زمینه اساسی سازندگی و آبادکاری به حساب می‌رود. ذکر گردید، که محض با تلاش و جانبازی ها و زحمات شبانه‌روزی شخصیت تاریخی-بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان ملت تاجیک، که بر اثر جنگهای شهروندی سالهای 90 قرن گذشته پریشان گشته بود، به هم آورده شده، صلح و آرامی در این کشور جنگزده از نو برقرار گردید. این همه شهادت آن است، که ننگ و ناموس، توانایی پیشوای معظم ملت از تمام منافع شخصی بالا دانسته شده، برای رشد باثبات عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور زمینه واقعی گذاشته شد.
تأکید گردید، که هر یک سفر پیشوای ملت به مناطق گوناگون کشور در پی خود آبادکاری ها دارد و ضمن سفر کاری نوبتی سرور دولت به شهر و نواحی ولایت بدخشان بزرگترین کارخانه‌های تولیداتی،  از جمله کارخانه کارکرد معدن و نیروگاه “تاجیکستان” مورد بهره برداری  قرار داده شدند. در مجموع هنگام این سفر در شهر و نواحی ولایت 20 ساختمان گوناگون با مبلغ بیش از 890 میلیون سامانی مورد بهره‌برداری قرار گرفتند، که از توجه ویژه پیشوای معظم ملت به رشد و آبادانی این گوشه دوردست کشور صاحب‌استقلالمان گواهی می‌دهد
09a16a2032aaf82c5bcf5514061fd75e
صیمومن یتیم اف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با یادآوری از تشبث نوبتی پیشوای معظم ملت جهت تجلیل سالگرد 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز ولایت شهر خاروغ اظهار داشت، که این باز یک نمونه قدر‌شناسی سرور دولت نسبت به ساکنان این منطقه بلندکوه تاجیکستان صاحب‌استقلال به شمار می‌رود. این نقشه نیک و سازنده هر ساکن سالم‌فکر ولایت را وادار می‌سازد، تا بهر تجلیل سزاوار این جشن تاریخی آمادگی جدی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دیده، در وسعت امور سازندگی سهم‌گذاری نمایند. همچنین به خاطر استقبال ارزنده از 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت بنیاد و ازنوسازی 90 ساختمان گوناگون با مبلغ بیش  از 2 میلیارد سامانی در نظر است.
در این جلسه از آن اظهار نگرانی کرده شد، که نه همه ساکنان ولایت به این دستگیری و غمخواری های پیشوای معظم ملت با صمیمیت و صداقت پاسخ می‌دهند. دست زدن قسمت معین جوانان و نورسان به جنایتکاریها، از قبیل نگاهداری غیرقانونی سلاح، قاچاق مواد مخدر و دیگر جنایتها از مشکلات اساسی عنوان کرده شده، تأکید گردید، که آینده ملت از درجه دانش، شخصیت، جهان‌بینی و اخلاق نسل امروزه بستگی جدی دارد.  ذکر کرده شد، که امروزها رهبران و اعضای گروه های متشکل جنایی به تربیه نسل جوان تأثیر‌گذار بوده،  آنها را به گمراهی می‌برند. محض با توصیه و دستگیری این گروه ها جوانان دست به اعمال غیرقانونی می‌زنند.
هرچند اکثر ساکنان ولایت معرفتپرور و صمیمی و مهمان‌نواز و محنتدوستند، متأسفانه کردارهای شخصان علی‌حده از قبیل دست داشتن در قاچاق سلاح و مواد مخدر، رعایه نکردن طلبات قانونهای عملکننده جمهوری این مردم بننگ و آر کوهستان تاجیک را از جهت منفی معرفی می‌نماید. ذکر گردید، که چنین اعملها مانع رشد و پیشرفت منطقه گردیده، آن را ده‌ساله‌های دیگر به عقب می‌برند.
محض با تلاش و جانبازی های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تا سال 2000 در تمام مناطق جنگزده جمهوری چنین گروه ها برهم داده شده، برای وسعت کارهای سازندگی زمینه واقعی فراهم آورده شد. متأسفانه، در ولایت مختار کوهستان بدخشان گوره های متشکل جنایی در بعضی حالتها از راهبران مقامات اجرائیه محلی نفوذ بیشتر دارند و این از بی‌مسئولیتی و بی‌طرفی راهبران، خدمتچیان دولتی و دیگر ساختارهای مسئول گواهی می‌دهد. راهبران این گروه ها بی‌مانعه هنگام تقسیم زمین به اهالی، سفربر نمودن جوانان قابل خدمت حربی به صف نیروهای مسلح و دیگر حالتها قانونهای نانوشته خود را عملی می‌کنند، که بار دیگر از تأثیر آنها به جامعه شهادت می‌دهد. فعالیت چنین گروهها اساسا در مرکز ولایت-شهر خاروغ، نواحی شغنان و روشان و راشتقلعه احساس می‌شود و جوانان زیادی را به صف خود جلب نموده‌اند.
با نظرداشت اجرای دستور و سپارش های پیشوای ملت جهت تأمین والایت قانون در ولایت بدخشان اساسا در شهر خاروغ منبعد اشخاصی، که به اعمال جنایتکارانه دست می‌زنند، در چارچوب قوانین عملکننده جمهوری برای جنایت صادرنموده‌اشان حتما جواب خواهند گفت، زیرا هیچ  کس حقوق ندارد، که به خاطر منفعت شخصی خود ثبات و آرامی با جانبازی های بی‌مثل به دستاورده پیشوای  ملت را خلل‌دار سازد.
ee20809c2fef96de0412be6c1781c0f1
از آن اظهار قناعتمندی کرده شد، که در دوام یک ماه حساباتی از جانب اعضای گوروه های متشکل جنایتی اختیارا به ستاد مقامات تأمین امنیت در ولایت 183 قبضه سلاح و لوازمات جنگی سپاریده شد، که از این مقدار 75 قبضه اتومات کلاشنیکف، 3 قبضه مسلسل کلاشنیکف، 30 نارنجک دستی و غیره می باشند. همچنین اختیارا به مقامات حاضر شدن قسمت معین اشخاصی، که در پیگرد قرار داشتند،  قابل ذکر است. این اعمال آنها گواهی می‌دهند، که در مجموع عملیسازی دستور و سپارشهای پیشوای ملت جهت تأمین والایت قانون از جانب شهروندان هم‌آوازی و پشتیبانی همه‌جانبه پیدا نموده است.
ذکر شد، که اهالی آسایشته باید از فعالیت ستاد مقامات تأمین والایت قانون و حضور جزء و تام های نیرو‌های مسلح کشور در تهلکه نباشند، زیرا آنها در داخل کشور در اساس قوانین عملکننده کشور حقوق کامل دارند، که در موضعها و در حالتهای ضروری به مقصد تأمین ترتیبات جمییتی عملیات راه‌اندازی نمایند، که این از عملیات جنگی به کلی فرق دارد.
تأکید گردید، که منبعد باید راهبریت ولایت و شهر و نواحی، ساختارهای دیگر مسئول، که تأمین والایت قانون از آنها بستگی دارد، در فعالیت خود مسئولیت باز هم جدی را احساس نموده، بهر وسعت کارهای آبادانی و سازندگی شرایط مساعد فراهم آرند.
یوسف رحمان، دادستان کل جمهوری تاجیکستان از تلاش های پیگیرانه پیشوای ملت جهت تأمین ثبات و آرامی در تاجیکستان صاحب‌استقلال و تأمین حیات شایسته برای هر شهروند یادآور شده، عرض داشت، که متأسفانه، شخصان علی‌حده والایت قانون را رعایه نکرده، از آن همه دستاوردهای دوران صاحب‌استقلالی، که به رشد باثبات کشور عزیزمان روانه گردیده‌اند، ناسپاسی می‌کنند. تأکید شد، که امروز دولت قادر است، با استفاده از امکانات واقعی والایت قانون را در همه گوشه و کنار کشور کاملا تأمین نماید. جمع‌آوری مقدار معین سلاح در دوام یک ماه شهادت از آن می‌دهد، که در دست اهالی تا هنوز سلاح غیرقانونی موجود است و تا سلاح آخرین جمع‌آوری کرده نشود، در باره تأمین امنیت اهالی آسایشته حرف زدن بی‌فایده است.
اعضای گوروه های متشکل جنایی در موضعهای زیر تأثیرشان با قانونهای عالم جنای عمل می‌کنند، که برای جامعه خطر جدی را ایجاد می‌کند.
در برابر دیگر نقض قوانین، که در حدود ولایت ثبت شده‌اند، همچنین شخصان علی‌حده از بانکهای در ولایت فعالیتکننده مقدار زیاد مبلغ را وام بانکی گرفته، به پرداخت نگرده اند. در برابر این مسئولان یک عده بانکها با ترتیب دادن اسناد جعلی مبلغ دولت را تصرف نموده‌اند، که باعث نگرانی هست. تأکید شد، که در صورت در فرصت کوتاهترین برقرار نکردن مبلغ های ذکرگردیده نسبت به شهروندان مذکور پرونده‌های جنایتی آغاز کرده می‌شوند.
اینچنین از رعایه نکردن نشاندادهای قانون جمهوری تاجیکستان “در باره تنظیم عنعنه‌ و جشن و مراسم ملی” و قانون جمهوری تاجیکستان “در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند” اظهار نگرانی کرده شده، تأکید گردید، که بهر در عمل تطبیق کردن بندهای قانونهای مذکور تمام اهل جامعه باید مسئولیت جدی احساس نمایند.
یادگار فیض اف، اجراکننده سمت رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان اظهار نمود، که با هدف عملیسازی دستور و سپارش های بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ملاقات با فعالان و راهبران ولایت از 15 سپتامبر سال 2018 در شهر خاروغ ستاد مقامات تأمینات امنیت در ولایت تأسیس داده شد، که در دوام یک ماه در این سمت تدابیر جدی عملی را راه‌اندازی نمود. حل پره کمبودهای، که ضمن سخنرانی در ملاقات با راهبران و فعالان ولایت از جانب پیشوای معظم ملت بیان گردیدند، مهلت زیاد را تقاضا دارد و در دوام یک ماه نمی‌توان آنها را به پرگی رفع نمود. به طور کامل از تأثیر گروه های متشکل جنایتی برآوردن نفرانی، که سالها با آنها همکاری دارند، مسئولیت جدی را تقاضا می‌کند. ولی جوابا به آن امکاناتی، که پیشوای معظم ملت در زمینه بدون عملیات نظامی تأمین نمودن والایت قانون در ولایت فراهم آوردند، هر یک ما باید مسئولیت جدی را احساس نموده، به پرگی سلاح در دست اهالی موجودبوده به ساختارهای دخلدار تسلیم شود و راهبران گروه های متشکل جنایی به حیات مقرری آسایشته بازگردند.
شرکتکنندگان مشورت از پشتیبانی های پیوسته پیشوای معظم ملت جهت رشد باثبات ولایت مختار کوهستان برخشان اظهار سپاس نموده، ذکر داشتند، که آماده هستند با استفاده از نفوذ و آبرو و تجربه کار و زندگی در تأمین والایت قانون در منطقه سهم‌گذاری نمایند.


Комментарии (0)

Оставить комментарий