آیا مجاز به ترکیب نماز است؟

آیا مجاز به ترکیب نماز است؟

سوال: آیا انجمن نعمت وجود دارد؟ اگر چنین است، چه زمانی می توان آنها را ترکیب کرد؟ پاسخ: طبق مادحبه حنفی، نمازها تنها ...