جان‌سپاری 14 محبوس در ناحیة ورزاب

جان‌سپاری 14 محبوس در ناحیة ورزاب
سنة 07-ام ژوئیة سال 2019، در اساس نقشة تصدیقگردیدة راهبریّت سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیة جمهوری تاجیکستان، 128 نفر محکومشده (120 نفر مرد و 8 نفر زن) از م 3/3، 3/5 و مت 9/2-ا شهرهای خجند و استروشن ولایت سغد برای ادامه‌ جزای جنایتی به شهرهای دوشنبه، نارک و یاوان در 3 اتوماشینة مخصوصگردانیدشده باید انتقال داده می‌شدند. 
 
 قطارة اتوماشینه‌های مذکور با راهبلدی دستة پاسبانان ساعت 1245ز شهر خجند حرکت کرده، ساعت 1820 به شهر دوشنبه رسیدند. 
 
 طبق معیارهای مقرّرگردیده، در راه 6 مراتبه برای حاجت توقف کردند. 
 
 در قسمت دوّم راه در موضع میخورة ناحیة ورزاب یکی از محبوسان 3 عدد نانی (خلیب) ، که با خود همچون دستاویز مقرّری داشته است، طبق معمول به 16 نفر محبوس تقسیم کرده است. بعد استفادة آن تقریباً با گذشت نیم ساعت از 16 محبوسی، که در باردان قسمت 2-یوم اتوماشینة تحت رقم 024 و 01 بودند، حالت دلبیهوزوری، سرچرخزنی، قیکنی به وقوع پیوسته است. در ساعت 1820 وقتی که وارد مؤسسة تفتیشاتی سریجّ وزارت عدلیه گردید، حالت استعمالکردگان نان محبوس بد شدند. در 16 تای آنها حالت از هوشروی مشاهده گردید. ساعت 1825 بریگده‌های مخصوص یاری تعجیلی با جلب متخصصان ساحة طبّ برای کمک اوّلیه وارد متمن سریجّ و جت گردیدند. 
 
 در نتیجة دیدن چاره‌های تعجیلی با استفادة کلّ امکانات، به طبیبان میسّر گردید، که تنها حیات 2 نفر از محبوسان نجات داده شود. متأسفانه، ناوابسته از دیدن چاره‌های تأخیر‌ناپذیر طبّی امکان نجات 14 نفر از محبوسان میسّر نگردید. باقیمانده 114 نفر محبوس بی نشانة آسیب حالت جسمانی، طبق تعیینات در مؤسسه‌های اصلاحی مربوط جابجا شدند. 
 
 عاید حادثة زهرآلودشوی، که به تلف یافتن 14 نفر محبوس آورده رسانید، از جانب پراکورتورة ژنرالی جمهوری تاجیکستان پروندة جنایتی آغاز گردیده، وابسته به آن گروه مخصوص تفتیشاتی تأسیس داده شد. 
 ایکسپیرتیزة طبّی-سودی تعیین گردیده، تفتیشات عاید پروندة مذکور تحت نظارت قطعی پراکورار ژنرالی جمهوری تاجیکستان قرار داده شده است. 
 
 رویخت محبوسان فوتیده: 
 عبدالرحماناو عبدالرحمان حسناویچ، س. ت. 10. 02. 1997، زادة ناحیة رودکی، ج/د چم تپّه، دیهه گل‌بتّه. 
 برییف دلیرجان بازاراویچ، س. ت. 16. 09. 1998، زادة شهر استروشن. 
 وطنییف مهمسید واسیییویچ، س. ت. 20. 04. 1977، زادة ناحیة عبدالرحمان جامی، دیهه هلالی. 
 قیوماو ابدوجمیل خلیلاویچ، س. ت. 10. 11. 1967، زادة ناحیة مسچاه، شهرک بوستان. 
 مناناو رجبموراد علی‌مرداناویچ، س. ت. 26. 05. 1979، زادة ناحیة فیض‌‌آباد، ج/د چشمه‌سار، دیهه بنگکیان. 
 نذراللهیف عثمانلی بریخاناویچ، س. ت. 21. 03. 1979، زادة ناحیة یاوان. 
 آدینه‌یف ولیجان درویشاویچ، س. ت. 13. 12. 1976، ساکن شهر حصار، ج/د دهقان‌‌آباد، دیهه بغلک. 
 صالحاو نیک‌قدم گلمراداویچ، س. ت. 23. 07. 1985، زادة ناحیة ورزاب. 
 سونتولّای اماملی، س. ت. 05. 06. 1989، زادة شهر دوشنبه. 
 توردییف یعقوب سفرمهمداویچ، س. ت. 28. 01. 1991، ساکن ناحیة خراسان، ج/د قیزیل-قلعه، دیهه سربند. 
 عبیداو افضلشا حبیباویچ، س. ت. 23. 02. 1995، زادة شهر وحدت. 
 حیدراو نیکروز میرزالییویچ، س. ت. 21. 08. 1999، زادة ناحیة دنغره، دیهه کاریز. 
 حکیماو حسن نورعلییویچ، س. ت. 17. 01. 1987، زادة ناحیة رودکی، شهرک سامانیان. 
 یوسپاو محراب اکبرلییویچ، س. ت. 07. 07. 1992، زادة ناحیة ورزاب. 
 امیت خاور

Комментарии (1)

Оставить комментарий