آیا مجاز به ترکیب نماز است؟

آیا مجاز به ترکیب نماز است؟
سوال: آیا انجمن نعمت وجود دارد؟ اگر چنین است، چه زمانی می توان آنها را ترکیب کرد؟ پاسخ: طبق مادحبه حنفی، نمازها تنها در دو جا در حج، عرفات و دره مزدالیف ترکیب شده اند. نماز صبح و عصر در عرفات در طول نماز ظهر، ترکیب شده و در مظلالیف در طول نماز شب، نماز شب و شب ترکیب می شوند. در اولین مورد، این انجمن به نام Jam'-Takdim و در مورد دوم "Jam-tahir" (Mulla Ali al-Kari، Al-Maslyakul-Mutaqasit fil-Mansakil-Mutavasat) نامیده می شود. و خداوند بهترین چیز را می داند مجتهد جمهوری تاتارستان کامیل حسرت سمیقولی

Комментарии (0)

Оставить комментарий