فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان

فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان
امروز امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور فرمانی سالهای 2019-2021  را سالهای توسعه روستاها، گردشگری و هنرهای مردمی اعلام کردند.
بر اساس این فرمان که بر اساس ماده 69 قانون اساسی تاجیکستان صادر شده است،  دستگاه اجرائیه رئیس جمهوری تاجیکستان موظف شده است که جهت اجرای فرمان مذکور در مهلت یک ماه طرح تدابیر را تهیه و برای تصدیق پیشنهاد نماید.

Комментарии (0)

Оставить комментарий