2500 سربازان نیروهای صلح عازم قزاقستان شدند

2500 سربازان نیروهای صلح عازم قزاقستان شدند
CSTO اعلام کرد که حدود 2.5 هزار نیروی حافظ صلح به قزاقستان خواهند رسید.
به گزارش اسپوتنیک، زاس منشی عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی گفت که حدود 2.5 هزار نیروی حافظ صلح وارد قزاقستان خواهند شد.
استانیسلاو زاس منشی عمومی این سازمان گفت: نیروهای حافظ صلح جمعی CSTO در قزاقستان حدود 2.5 هزار نفر خواهند بود که در صورت لزوم می توان آنها را تقویت کرد.
زاس گفت: "تعداد عموم گروه بندی نیروهای حافظ صلح جمعی ممکن است متفاوت باشد. اکنون طبق تصامیم که گرفته شده است، حدود 2500 نفر هستند."
وی در حین حال خاطرنشان کرد که نیروهای حافظ صلح "از وضعیت پیش خواهند رفت."
زاس تاکید کرد: "ما تمام لیست واحدها، تشکل های موجود در نیروهای حافظ صلح CSTO را داریم - حدود 3.6 هزار نفر. بنابراین، در صورت لزوم، نیروها را در قزاقستان تقویت خواهیم کرد."

Комментарии (0)

Оставить комментарий