CSTO شرایط حضور نیروهای حافظ صلح در قزاقستان را ارزیابی کرد

CSTO شرایط حضور نیروهای حافظ صلح در قزاقستان را ارزیابی کرد
زاس منشی عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی: مدت زمان حضور نیروهای حافظ صلح در قزاقستان به وضعیت بستگی دارد.
زاس منشی عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی: مدت زمان حضور نیروهای حافظ صلح در قزاقستان به وضعیت بستگی دارد.
استانیسلاو زاس سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی به اسپوتنیک گفت: مدت زمان حضور نیروهای حافظ صلح در قزاقستان به وضعیت و تصمیم رهبری این جمهوری بستگی دارد و پس از پایان عملیات، نیروها خارج خواهند شد.
وی افزود: "ما انتظار داریم که این دوره کوتاه باشد. و در تصمیم شورای امنیت جمعی چنین به نظر می رسد -" برای یک دوره کوتاه. "کدام دوره کوتاه - چند روز یا چند هفته - به وضعیت امنیتی قزاقستان ارتباط دارد، البته از موضع وابسطه به رهبری قزاقستان دارد".
به گفته وی، اگر رهبری قزاقستان "تصمیم بگیرد که اوضاع نورمال شده است و بدون کمک کشورهای ما، می توانند توسط نیروهای خود کنترل را در دست بگیرند، البته، که عملیات پایان می یابد و همه نیروها از قزقستان خارج می شوند

Комментарии (0)

Оставить комментарий