صحبت تلفنی امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان

صحبت تلفنی امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان
مروز بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان صحبت تلفنی انجام دادند.
در جریان صحبت سران دو کشور وضع امروز و دورنمای مناسبات شریکی استراتژیک تاجیکستان و قزاقستان را در چارچوب روابط دوجانبه و چندجانبه بحث و بررسی کردند.
جانبها همچنین در مورد مهمترین موضوعات بین‌المللی و منطقه ای تبادل افکار کردند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий