امامعلی رحمان در باره جهان معاصر و سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان

امامعلی رحمان در باره جهان معاصر و سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان
کتاب جدید شامل مجموع سخنرانی های پیشوای ملت امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با زبان روسی در انتشارات “کانتراست” شهر دوشنبه با نام “در باره جهان معاصر و بخش های اساسی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان” نشر شد.
در این کتاب برای اولین بار تمامهمة متنهای تمامی بخشهای سیاست خارجی در پیام های سالیانه  امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت به پارلمان کشور از سالهای 2000 تا سال 2018 منعکس جمع آوری شده‌اند.
تحقیق مواد کتاب به مراجعه کنندگان امکان می‌دهد که از سخنرانی های مستقیم رئیس جمهور کشورمان بی‌واسطه در مورد اساس های قانونی، بخشهای اساسی، مسائل روز و تشبث بین‌المللی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان، اقتدار سیاسی خارجی کشور، اولویت های اساسی سیاسی خارجی، ویژگی های خاص دیپلماسی اقتصادی و استراتژی اقتصادی خارجی دولت برای خود اطلاع لازم به دست آرند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий