مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان

مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان
امروز 21 ژانویه در ساختمان حکومت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس حکومت کشور مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز شد.
در مجلس نشان‌دهنده‌های رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2018 نتیجه‌گیری و وظایف اساسی برای سال 2019 مشخص شد. اعضای حکومت از جمله، وضع واقعی اقتصادی و اجتماعی کشور، اجرای استراتژی و برنامه‌ها و طرح‌های تصویب‌شده و دستورهای رئیس جمهوری تاجیکستان که در پیام به مجلس عالی، اجالاس حکومت و جریان سفرهای کاری به شهر و نواحی کشور داده شده‌اند و کمبود و مشکلات و مسائل عرصه‌های مختلف و راه های حل آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار داده شدند.
پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان تأکید نمودند که سال 2018 در مجموع برای مردم تاجیک سال بابرار و تاریخی بوده، با تلاش های ساکنان کشور با نتایج چشم رس نتیجه‌گیریشد.
در مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده، نخست وزیر کشور در مورد نتایج رشد اقتصادی و اجتماعی در سال 2018 گزارش داد.

Комментарии (0)

Оставить комментарий