مهاجران تاجیک منبعد برای کار به قطر می‌روند؟

مهاجران تاجیک منبعد برای کار به قطر می‌روند؟
تاجیکستان با قطر مسائل تأسیس گروه کاری بین ساحه‌وی عاید به جلب نیروی کاری از تاجیکستان به قطر، امکانیت تنظیم دوره‌های آموزش مهاجران کاری و اختصاص‌های مورد نیاز بازار محنت قتررا بررسی کرده است.
به اطلاع وزارت امور خارجی تاجیکستان، خسرو صاحب‌زاده، سفیر تاجیکستان در قطر ضمن دیدار و گفتگو با یوسف بن محمد العثمان فخرو، وزیر رشد اداری، محنت و امور اجتماعی این کشور در شهر دوحه راههای تطبیق سازشنامه بین حکومت تاجیکستان و حکومت دولت قطر عاید به تنظیم نیروی کاری‌را مطرح کرده است.
سازشنامه میان تاجیکستان و قطر در باره تنظیم نیروی کاری روز 3 فوریه سال 2019 در شهر دوحه از طرف نمایندگان وزارت کار دو کشور امضا گردید.
در تاجیکستان کمبود جای کار یکی از مشکل اساسیست و سالانه بیش از یک میلیون نفر با امید دریافت روزی به روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر می‌روند.
مقامات تاجیکستان می‌گویند، مسئول جلب ساکنان برای کار در قطر آژانس تأمین محل کار در خارج کشور خواهد شد که در نزد وزارت محنت و بر اساس تقاضای کار‌دهندگان قطر عمل خواهد کرد.
بر اساس سازشنامه تنظیم نیروی کاری، مسایل به مانند حقوق کار و پرداخت‌های اجتماعی، بیمه، مخارج سفر و دیگرها از پیش تنظیم می‌شود.
قطر از کشورهای کوچک ثروتمند عربی و از تاجیکستان در فاصله 2 هزار و 400 کیلومتر دور واقع است. اهالی این کشور که شمار زیادشان خارجی‌ها می‌باشند، تقریباً 3 میلیون نفر است.
سازمان ملل متحد این کشوررا در شمول دولی نام می‌برد که سطح زندگی‌اش بلند بوده، سرعت رشد انسانی‌اش هم نشاندادهای خوب دارد. قطر دارای ذخایر غنی گاز طبعی و نفت می‌باشد.


Комментарии (0)

Оставить комментарий