افزایش جدی قروض خارجی تاجیکستان

افزایش جدی قروض خارجی تاجیکستان
قرض خارجی تاجیکستان از 50 درصد مجموع محصولات داخلی گذشته است.
در گزارش “مسعدت به امکانات رشد تاجیکستان” بانک جهانی تأکید شده است که طی مدت 5 سال آینده تاجیکستان‌را لازم است، 40 درصد قروض خارجی خودرا پرداخت کند.
در این گزارش دلیل بکدفعه بالا رفتن میزان قروض خارجی تاجیکستان‌را به مقدار 500 میلیون دلار به فروش برآوردن اوراق بهادار اروپایی برای سرمایه‌گذاری به ساختمان نیروگاه “راغون” مربوط عنوان شده است.
قرض‌دهنده اصلی تاجیکستان “اکسیم‌بانک” چین است که 54،1 درصد قروض خارجی و حدود 80 درصد قروض دوجانبه با این کشوررا تشکیل می‌دهد.
در همین حال، وزارت مالیه  تاجیکستان میزان قروض خارجی کشوررا به 36 درصد مجموع محصولات ملی براورد کرده است.
به اطلاع این وزارت، حکومت تاجیکستان تصمیم دارد در سال 2019 از سازمانهای بین‌المللی مالی و کشورهای علی‌حده به مقدار 445 میلیون دلار قرض و کمک‌های بلاعوض دریافت کند.
 برای پرداخت قروض خارجی در سال جاری حکومت تاجیکستان باید 1 میلیارد و 211 میلیون سامانی یا 125،1 میلیون دلار آمریکایی پرداخت کند.
 طبق پیشگویی‌های حکومت تاجیکستان، در آخر سال 2020 قروض خارجی این کشور به 3 میلیارد و 327 میلیون دلار خواهد رسید.


Комментарии (0)

Оставить комментарий