سغد: 700 کیلوگرم مواد مخدر به کام آتش رفت

سغد: 700 کیلوگرم مواد مخدر به کام آتش رفت
 700 کیلوگرم انواع  گوناگون مواد مخدر از جانب کارمندان مقامات وزارت کشور تاجیکستان در استاد سغد سوزانده شد.
 در کل برای نابود کردن طبق 256 پرونده‌های جنایتی واسطه‌های نشئه‌دار تحت نظارت کمیسیون محو کرده شدند. از جمله، بیش از 25 کیلوگرم هروئن، 422 کیلوگرم و 688 گرم حشیش، 143کیلوگرم و 892 گرم افیون، 37 کیلوگرم و 214 گرم بنگدانه، 5400 عدد نهال کوکنار، 94 عدد نهال بنگدانه، 9 آمپول فینابربیتل در آتشدان در حرارت بیش از 1000 درجه گرمی سوزانیه شدند.
  اکبر شریفی
 سرتیپ پلیس

Комментарии (0)

Оставить комментарий