میرزیایف به مهاجران ازبک خانه می‌دهد

میرزیایف به مهاجران ازبک خانه می‌دهد
با فرمان رئیس جمهور ازبکستان در سال 2020 برای مهاجران کاری ازبک که در خارج از این کشور فعالیت می‌کنند، در بناهای بلندطبقه 3462 منزل داده می‌شود.
در این فرمان تأکید شده است که این منازل با قرض داده شده و مهاجران می‌توانند قرض‌را طی چند سال با پول روبل روسی پرداخت کنند.
در این باره سامانه وزارت عدلیه ازبکستان اطلاع داده است.
ازبکستان 33 میلیون نفر جمعیت دارد و 19 میلیون آنها قابلیت کاری دارند. از این میان 5،6 میلیون نفر آنها در روسیه فعالیت می‌کنند. 

Комментарии (0)

Оставить комментарий