نجات 100 نفر در کوهستان مسچا

نجات 100 نفر در کوهستان مسچا
نجات‌دهندگان گروه زودعمل نجات‌دهی در منطقه زرافشان و شعبه کمیته حالات فوق‌العاده در ناحیه مستچا با استفاده از قایق‌‌های ویژه صد نفر ساکنان یک روستا در کوهستان مسچا که بر اثر خراب شدن پول ارتباطی‌شان به خطر رو به رو شده بودند، با مواد نیاز اولیه و مصالح ساختمان جهت برقرار نمودن پل خراب‌شده تأمین کردند.
به اطلاع کمیته حالات فوق‌العاده و دفاع‌ شهروندی تاجیکستان، به دلیل هوای گرم و خشک برف کوهستان آب شده، سطح آب در رودخانه‌ها افزایش یافته است.
بر اثر بالاروی سطح آب دریای غاریف، در نزدیک جماعت دهات باقی رحیم‌زاده ناحیه رشت که هم‌مرز با دیهه پکشیف مستچای کوهی ولایت سغد می‌باشد، پل یگانه این روستا خراب گردید.
در نتیجه 100 نفر ساکنان دیهه پکشیف با 15 هزار اموال‌‌شان از ارتباط دور ماندند.
گروه نجات‌دهندگان کمیته حالات فوق‌العاده و دفاع شهروندی وابسته به حکومت جمهوری تاجیکستان در وادی زرافشان و کارمندان شعبه کمیته در ناحیه مستچا با یاری تجهیزات ویژه کوهی و قایق‌های مخصوص 22 متخصص و 4 تُن مواد مورد نیاز اولیه، همچنین وسایل ساختمان برای راه‌اندازی کارهای برقرارسازی پل خراب‌شده‌را انتقال دادند. در حال حاضر امور برقرارسازی ادامه دارند. 

Комментарии (0)

Оставить комментарий