مرکز مطبوعات قشونهای سرحدی کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد

مرکز مطبوعات قشونهای سرحدی  کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد
شب 06 نوامبر سال 2019، ساعت 23: 03 دقیقه، گروه مسلّح عبارت از 20 نفر شخصان نامعلوم نقابدار، با استفاده از سلاح آتشفشان به دیدبانگاه سرحدی 4 «عشق‌‌آباد» قسم حربی آترید سرحدی «سلطان‌‌آباد» هجوم کردند.
ضمن حمله آنها 5 یراق آتشفشان (اکم) را تصرّف نمودند. در نتیجة عملیات نهادهای قدرتی 15 نفر اعضای گروه مسلّح جنایتکار، که در احاطه قرار داشتند، بی‌ضرر گردانیده شده و 5 نفر آنها بازداشت گردیدند. در این مناقشه 1 سرباز قشونهای سرحدی و 1 کارمند وزارت کارهای داخلی جت هلاک شدند.
عین زمان در جایی حادثه، گروه اُپرتیوی-تفتیشاتی تأسیس داده شده، تحقیق حادثه ادامه‌ دارد.

مرکز مطبوعات قشونهای سرحدی کمیتة دولتی امنیت ملّی جمهوری تاجیکستان 

Комментарии (0)

Оставить комментарий