تسلیم جوایز بنیان‌گذار نیروگاه برق آبی “راغون” محترم امامعلی رحمان به 22 هزار کارمند پروژه ساختمان قرن

تسلیم جوایز بنیان‌گذار نیروگاه برق آبی “راغون” محترم امامعلی رحمان به 22 هزار کارمند پروژه ساختمان قرن

سهم گذاشتن در احداث پروژه مهم و تقدیرساز – نیروگاه برق آبی “راغون”، که آن را بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان “کاخ نور تاجیکستان” و “حیات و ممات مردم تاجیک” عنوان کرده بودند، برای هر شخص دل‌آگاه شرف است.

از نخستین روزهای آغاز امور ساخت و ساز سرور دولت محترم امامعلی رحمان به صفت کار، شرایط کارمندان توجه مخصوص ظاهر می‌کردند و هر زمان شخصا با جریان کارهای قطعات ساختمانی نیروگاه از نزدیک شناس می‌شدند.
زحمات شبانه‌روزی پیشوای ملت و نیروی بزرگ متحد کارمندان و متخصصان تاجیک ثمره نیک به بار آورد و اینک در زمان تعیین شده نخستین چرخه نیروگاه برق آبی “راغون” به فعالیت آغاز می‌کند.
محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان سهم ارزنده هر کارمند و رهبران نیروگاه را در آستانه عیدهای عمومی ملی و دولتی با جوایز گوناگون  دولتی تقدیر کرده‌اند. این نوبت نیز محترم امامعلی رحمان در مجموع به 22 هزار نفر، که از نخستین روزهای کار در نیروگاه تا امروز در میدان ننگ و ناموس فعالیت کرده‌اند، هدایای ارزنده تقدیم نمودند.
هدایا را از جانب سرور دولت قاهر رسولزاده، نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و اسدالله رحمان، یاور رئیس جمهوری تاجیکستان در امور مسائل کادرها به کارمندان تسلیم کردند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий