بیانیه ستاد بین اداروی تأمین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان

بیانیه ستاد بین اداروی تأمین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان
طوری معلوم، با هدف اجرای دستور و سپارش های بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت، جناب عالی محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان از 15 سپتامبر سال 2018 در ولایت مختار کوهستان بدخشان ستاد بین اداروی جهت تأمین والایت قانون، ترتیبات جمعیتی، امنیت شهروندان، کشف ضبط اسلحه غیرقانونی، دستگیر یا به مقامات حاضر نمودن جنایتکاران در پیگرد قرارداشته، آشکار و پیشگیری جنایات مربوط به غیرقانونی نگاه داشتن و استفاده سلاح و مواد مخدر عمل می‌نماید.
در حالت تا 11 اکتبر سال جاری از سرکردگان گروه های متشکّل جنایتی و ساکنان علی‌حده شهر و نواحی ولایت، بخصوص شهر خاروغ 136 قبضه سلاح آتشفشان، از جمله: 57 قبضه “اتومات کلاشنیکف”، 2 قیضه “مسلسل”، 2 قبضه گلوله‌انداز، 1 قبضه سیسیم ضدهوای، 27 قبضه “تفنگ”، 8 قبضه کارابین، 29 قبضه سلاح سفتمیل “تاز”، 1 قبضه سلاح تولیدات خارجی و بیش از 2686 مهمات نظامی، اینچنین 500 گرام مواد منفجره کشف و ضبط شده است.
از 21 نفر جنایتکار در پیگرد قرارداشته، 11 نفر آنها اختیارا به مقامات انتطامی تسلیم شدند، که اینها شهروندان اکیمبیکف اکیمبیک عزیزممداویچ، بازاراف کامران وطنشاه آویچ، میرزایف فیروز محمودخاناویچ، شیخف پولاد طلایویچ، کریمبیکف رستمبیک دولتبیکاویچ، نیک‌قدمف شیرتن سعیدقدماویچ، بالییف شاهغریب دادخدایویچ، خدانظرف نیکروز غلامعلییویچ، حمید تشریف و دولتقدمف مظفر امامنظراویچ می‌باشند.
به اشخاصی، که تا هنوز در پیگرد رسمی قرار داشته، به مقامات انتظامی حاضر نشده‌اند، بار دیگر تأکید می‌گردد، که از حالت های تخفیفی، که قانون پیش‌بینی نموده است، استفاده کرده، به مقامات انتظامی حاضر شوند. زیرا پس از پایان یافتن زمان تعیینشده پشیمانی سود ندارد.
همزمان، روز 2 اکتبر سال 2018 در نتیجه گذرانیدن تدابیر اکتشافی از جانب کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان اعمال جنایتی اعضای گروه های متشکل جنایتی جمهوری اسلامی افغانستان و ناحیه شغنان جمهوری تاجیکستان، که قصد داشتند مقدار زیاد سلاح و لوازمات جنگی و مواد مخدر را از جمهوری اسلامی افغانستان به ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان انتقال دهند، کشف و جلوگیری شد.
در اثر عملیات و درگیری مسلحانه در منطقه نزدمرزی برچید جماعت دهات پارشنیف ناحیه شغنان قاچاقچیان از تاریکی شب استفاده کرده، از مکان حادثه فرار کردند.
از مکان حادثه 2 کیسه، که در داخل آنها 4 قبضه سلاح آتشفشان اتومات “کلاشنیکف” و 25 کیلوگرام مواد مخدرکشف و ضبط گردید.
بر اساس معلومات ستاد گروه های متشکل جنایتی ناحیه شغنان و شهر خاروغ حالا تلاش از جمهوری اسلامی افغانستان و دیگر مناطق وارد نمودن سلاح، مهمات و مواد مخدر را دارند. به همین خاطر قاطعانه تأکید کرده می‌شود، که چنین اعمال جنایتکارانه وضعیت را مرکب و روند اتخاذ کردن تدابیر قانونی را نسبت به تشکیل‌کنندگان چنین جنایت به واقعیت نزدیک می‌سازد.
بخش دیگر فعالیت ستاد بین اداروی به طور قاطعانه به تنظیم حرکت وسایط نقلیات و از بین بردن نقض  قانون می‌باشد.
در نتیجه گذرانیدن تدابیر ویژه 2468 دلیل نقض قانون حرکت در راه آشکار کرده شده است. از جمله، 27 واسطه نقلیه سیاهشیشه غیرقانونی، 40 واسطه نقلیه بدون رقم ثبت دولتی و دارای رقم بیگانه، 10 حالت اداره ماشینها بدون مدارک رانندگی، 110 دلیل با سرعت بلند راندن ماشین، 27 حالت عدم اطاعت به طلبات کارمند پلیس، 5 دلیل در حالت مستی راندن ماشین و 2249 نوع دیگر نقض قانون آشکار و سندگذاری گردید.
مورد ذکر است، که اکثر شهروندان از حرکت های غیرقانونی خود خلاصه ضروری برآورده، صاحبان واسطه‌های نقلیات شخصی در 203 ماشین شیشه‌های سیاه را اختیارا تازه نمودند.
در برابر این تا هنوز هستند صاحبان ماشین‌های نقلیات سیاهشیشه، بدون رقم ثبت دولتی، که قواعد حرکت راه را نقض نموده، به سلامتی ساکنان شهر خاروغ خطر ایجاد می‌کنند.
با همین جرم روزهای 2 و 6 اکتبر سال جاری ساکنان شهر خاروغ امامنظرف صاحب‌نظر سلطان نظراویچ با جرم اداره کردن ماشین سیاهشیشه بدون مجوز، عدم اطاعت به کارمندان پلیس، نشان دادن مقاومت و داشتن لوازمات جنگی (2 کارد و 1 دانه نارنجک)، دادخدایف مسلم رضوانشایویچ و مظفرف صاحب مملیوک امامنظراویچ با جرم اداره واسطه نقلیات سیاهشیشه بدون مجوز، عدم اطاعت و نشان دادن مقاومت به کارمندان پلیس بازداشت و نسبت آنها با ماده‌های 195، قسم 1 و 328، قسم 1 قانون کیفری جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده، آنها روانه زندان شدند.
از جانب ستاد بین اداروی معین کرده شد، که به حالت امروزه مبلغ های قرضی برگردانیدنشده بانکها در مجموع 71 میلیون سامانی را تشکیل می‌دهد، که آن به “آریانبانک” 1 میلیون و 338 هزار و 671 سامانی، “امانتبانک” 4 میلیون و 414 هزار و 916 سامانی، “اولین بانک مالی خرد” 3 میلیون و 81 هزار و 132 سامانی، “اگرا انویستبانک” 13 میلیون و 191 هزار و 271 سامانی، “تاجیک صادرات بانک” 48 میلیون و 953 هزار و 488 سامانی برابر است.
باید ذکر نمود، که تا هنوز در دست اشخاص جنایتپیشه و ساکنان علی‌حده شماره زیاد سلاح آتشفشان و لوازمات جنگی غیرقانونی نگاه داشته می‌شود، که این عاقبت ناگوار دارد.
اینچنین، از جانب افراد علی‌حده نقض قواعد حرکت در راه و دیگر قانون ها ثبت می‌شوند.
ستاد بین اداروی قاطعانه طلب می‌نماید، که در مهلت معینگردیده تمام سلاح و اسلحه سپاریده شود.
ساکنان شرفمند ولایت مختار کوهستان بدخشان، بخصوص شهر خاروغ باید دقیق یک نقطه را دانند، که از طرف ساختارهای حفظ حقوق و نظامی ولایت و جمهوری در هیچ خیابان، روستا، محله نسبت به ساکنان آسایشته عملیات گذرانیده نمی‌شود.
اهالی شهر خاروغ پره باوری داشته باشند، که امنیت آنها تأمین می‌گردد. ساکنان باید به اغوای و دسیسه‌های بی‌اساس و بی‌معنی، دروغ و بوهتان سرکردگان گروه های متشکل جنایتی باور نکنند و دل‌پرانه کار و فعالیت خود را ادامه‌ دهند.
در صورت از جانب سرکردگان و اعضای گروه های متشکل جنایتی، شخصان علی‌حده تا به آخر تحویل ندادن سلاح و لوازمات جنگی نسبت به آنها طبق قوانین عملکننده تدابیر جدی اتخاذ می‌شود.
همچنین، در صورت عدم اطاعت به کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در دیدبانگاه ها، با خود داشتن سلاح آتشفشان، مواد سوخت، منفجره، ایجاد موانع و تحقیر نمایندگان مقامات دولتی، تلاش مداخله به فعالیت ساختارهای ذی دخل نسبت به چنین اشخاص با دسترسی طلبات قانون‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان تدابیر  قاطعانه ‌اندیشیده خواهند شد.
هم‌وطنان عزیز و محترم، ساکنان شهر خاروغ! ما به فرهنگ و معرفت والای شما باوری کامل داشته، امید داریم، که تا 15 اکتبر سال جاری سلاح آخرین غیرقانونی به مقاماتها تحویل شده، جنایتکاران در پیگرد بوده به مقامات حفظ حقوق حاضر می‌گردند.  امیدواریم برای تأمین امنیت ساکنان ولایت، جاری نمودن ترتیبات جمعیتی و منبعد عمل نمودن در چارچوب قوانین موجوده مساعدت می‌نمایید.


Комментарии (0)

Оставить комментарий