“سخوادکا” ممنوع اعلام شد. نتایج فعالیت ستاد مقامات تأمین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان

“سخوادکا” ممنوع اعلام شد. نتایج فعالیت ستاد مقامات تأمین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان
طوری قبلا اطلاع دادیم، بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاچیکستان روز 15 سپتامبر سال 2018 در ملاقات با فعالان ولایت مختار کوهستان بدخشان جهت تأمین والایت قانون، ترتیبات جمعیتی، امنیت شهروندان، دستگیر کردن جنایتکاران در پیگرد قرارداشته، کشف و صبط اسلحه، مهمات جنگی غیرقانونی، فاش و جلوگیری کردن جنایات مربوط به قاچاق مواد مخدر دستورات  قطعی داده بودند.
با این هدف در ولایت ستاد مقامات تأمین امنیت به کار شروع کرد.
باید ذکر کرد، که به حالت تا 16 اکتبر سال روان از سرکردگان گروه 
های متشکل جنایتی شهر خاروغ ایامبیک اف طالب عبدالرحماناویچ، ممدباقیرف ممدباقیر کرمعلیشایویچ، ممدسلم اف یادگار               شاه مسلماویچ، مزارف خرسند میرزاحیاتاویچ، شنبی اف منور نوروزبیکاویچ و دیگر ساکنان علی‌حده نواحی ولایت 186 قبضه سلاح، از جمله، 72 قبضه اتومات کلاشنیک اف، 3 قبضه مسلسل، 2 قبضه نارنجک‌انداز، 1 قبضه تونگوسکا، 37 قبضه تپانچه، 11 قبضه کارابین، 47 قبضه دیگر نوع اسلحه، 36 نارنجک، بیش از 4700 فبضه مهمات جنگی و 900 گرام مواد منفجره کشف و ضبط شد.
صرف نظر از کشف و صبط این مقدار سلاح و مهمات جنگی تا هنوز در دست سرکردگان گروه های متشکل جنای و اشخاص علی‌حده شماره زیاد سلاح و مهمات جنگی غیرقانونی نگاه موجود است.
از این لحاظ، ستاد قاطعانه طلب می‌نماید، که تمامی اسلحه غیرقانونی به مقامات تحویل داده شود. در صورت از جانب سرکردگان و اعضای گروه های متشکل جنای، شخصان علی‌حده تا به آخر تحویل نشدن سلاح و مهمات جنگی نسبت به آنها در چارچوب قوانین عملکننده تدابیر بی‌تأخیر عملی می‌گردد.
در این دوره بسیار حساس و تقدیرساز، که ساکنان شرفمند ولایت راه های رفع کمبودهای جایداشته را پیگیری می کنند، گروه های متشکل جنای ناحیه شغنان تلاش انتقال مواد مخدر و سلاح کردند. روز 2 اکتبر سال 2018 در نتیجه گذرانیدن عملیات فوری-اکتشافی از جانب کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان اعمال جنای اعضای گروه های متشکل جنای جمهوری اسلامی افغانستان و ناحیه شغنان جمهوری تاجیکستان، که هدف داشتند، مقدار زیاد سلاح و مهمات جنگی و مواد مخدر را از جمهوری اسلامی افغانستان به ناحیه شغنان ولاین مختار کوهستان بدخشان جمهوری تاجیکستان انتقال دهند، آشکار و پیشگیری گردید.
در اثر عملیات و درگیری مسلحانه در منطقه نزدمرزی برچید جماعت دهات پارشنیف ناحیه شغنان قاچاقبران از تاریکی شب استفاده کرده، از جای حادثه فرار نمودند.
هنگام بازجویی محل حادثه 2 کیسه، که در داخل آنها 4 قبضه سلاح اتومات کلاشنیک اف و 25 کیلوگرام مواد مخدر، از جمله 10 کیلوگرام هرویین، 13 کیلوگرام حشیش و 2 کیلوگرام افیون کشف و صبط گردید. نسبت به دلیل مذکور از جانب شعبه تفتیشات ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان با ماده‌های 195، قسم 2، 200، قسم 4، 289 قسم 3، 335 قسم 1 قانون کیفری جمهوری تاجیکستان پرونده جنای آغاز شده، تفتیشات مقدماتی ادامه‌ دارد.
یکی از تأکیدهای اساسی سرور دولت این مبارزه با جنایتکاری، تأمین والایت قانون و به تفتیشات حاضر نمودن جنایتکاران در پیگرد بوده می‌باشد.
در اثر تدابیر تبلیغی از 21  جنایتکار در پیگرد قرارداشته، 14 نفر آنها، از جمله اکیمبیک اف اکیمبیک عزیزممداویچ، بازارف کامران وطنشایویچ، میرزایف فیروز محمودخاناویچ، شیخ اف پولاد طلایویچ، کریمبیک اف رستمبیک دولتبیکاویچ، نیک‌قدم اف شیرتن سعیدقدماویچ، بالییف شاهغریب دادخدایویچ، خدانظراف نیکروز غلامعلییویچ، حمید تشریف، رحمت اف فیروز محبتاویچ و دولتقدم اف مظفر امامنظراویچ اختیارا با عریضه به مقامات حفظ حقوق حاضر شدند.
به جنایتکارانی، که تا هنوز در پیگرد رسمی قرار داشته، به مقامات حاضر نشده‌اند، بار دیگر تأکید می‌گردد، که از حالتهای سبککننده پیش‌بینیگردیده قانون استفاده کرده، به مقامات حفظ حقوق حاضر شوند.
بخش دیگر فعالیت ستاد به طور قاطعانه تنظیم حرکت نقلیات و از بین بردن نقض قوانین می‌باشد.
در اثر گذرانیدن تدابیر پرزور امنیتی 3053 دلیل نقض قانون حرکت در راه آشکار کرده شده است. از جمله، 32 نقلیات سیاه شیشه غیرقانونی، 53 نقلیات بدون رقم ثبت دولتی و رقم بیگانه، 18 مورد اداره کردن نقلیات بدون مجوز، 110 مورد با سرعت بلند، 31 مورد عدم اطاعت به کارمند پلیس، 13 مورد مستی و 2387 دیگر نوع نقض فانون فاش و سند‌‌گذاری گردید.
نسبت به 469 نفر جریمه با مبلغ 136663 سامانی ستانیده شد.
مورد ذکر است، که اکثر صاحبان نقلیات شخصی از حرکت های غیرقانونی خود خلاصه لازم براورده، 210 ماشین سیاه شیشه را اختیارا پاک نمودند.
در برابر این تا امروز هستند صاحبان نقلیات سیاه شیشه بدون مجوز و بدون رقم ثبت دولتی، که قواعد حرکت راه را نقض نموده، به سلامتی و زندگی ساکنان آسایشته شهر خاروغ خطر ایجاد می‌کنند.
روزهای 2 و 6 اکتبر سال جاری ساکنان شهر خاروغ امامنظراف صاحب‌نظر سلطان نظراویچ بنا بر اداره کردن نقلیات سیاه شیشه بدون مجوز، عدم اطاعت، مقابله و داشتن مهمات جنگی (2 کارد و 1 قبضه نارنجک)، دادخدایف مسلم رضوانشایویچ، مظفراف صاحبمملیوک امامنظراویچ با جرم اداره نقلیات سیاه شیشه بدون مجوز، عدم اطاعت و مقابله با کارمندان پلیس بازداشت و نسبت به آنها با ماده‌های 195، قسم 1 و 328، قسم 1 قانون کیفری جمهوری تاجیکستان پرونده جنای آغاز گردیده، آنها روانه زندان شده اند.
به همین مانند، 15 اکتبر سال جاری در دیدبانگاه بازرسی دولتی اتومبیلی در موضع بدورد جماعت دهات سوچان ناحیه شغنان ماشین تمغه “ВАЗ 21010″، رقم ثبت ترانزیتی دولتی‌اش “М 00-10 ТҶ 07”  تحت اداره شهروند بادوراف نوای شالییویچ، متولد 20 آوریل سال 1987، ساکن شهر خاروغ، خیابان پنفیل اف، خانه 15 هنگام سنجش اسناد رانندگی در پاسگاه ذکرشده به طلب قانونی کارمند پلیس  اطاعت نکرده، می‌خواست از محل حادثه فرار کند.
هنگام تلاش جلوگیری از فرار نقلیات بادوراف نوای شالییویچ ماشین خود را به مقابل کارمند پلیس روانه کرده، او را پخش کرده به 300 متر می کشد.
در نتیجه ‌اتخاذ کردن تدابیر راننده ماشین مذکور بادوراف نوای شالییویچ و هم‌مسلکان او دولتجان اف امید میلیکشایویچ، متولد 9 ژانویه سال 1988، ساکن شهر خاروغ، خیابان لینین، خانه 58، متزوج و صاحب 2 فرزند، قبلا با ماده 201 قسم 1 (قاچاق مواد مخدر) قانون کیفری جمهوری تاجیکستان زندانی شده است، مزاراف مقصد عطانظراویچ، متولد 27 اوت سال 1986، ساکن شهر خاروغ، خیابان 50-سالگی خاروغ، متزوج، صاحب 4 فرزند، قبلا با ماده 244 قسم 2 (سرقت) قانون کیفری جمهوری تاجیکستان زندانی شده است، دولت اف فخر‌الدین قمراویچ، متولد 28 سپتامبر سال 1992، ساکن شهر خاروغ، خیابان ناصر خسرو، خانه 23 و ایامبیک اف عبدالرحمان عاقلاویچ، متولد 11 آوریل سال 1997، ساکن شهر خاروغ، خیابان ایامبیک اف، خانه 4 برای عدم اطاعت به طلبات قانونی کارمند پلیس بازداشت شدند.
در نتیجه تشخیص طبی معلوم گردید، که شخصان بازداشتشده در حالت مستی قرار داشتند.
ستاد با تمامی قاطعیت تأکید می‌کند، که این دیدبانگاه های کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی و دیگر ساختارهای حفظ حقوق تا زمان به فعالیت ضد قانونی گروه های متشکل جنای شهر خاروغ خاتمه گذاشتن، باوری حاصل کردن به تأمین کامل امنیت شهروندان، کشف و صبط سلاح، دستگیر شدن جنایتکاران در پیگردبوده، طبق قوانین عملکننده فعالیت خواهند کرد. همچنین، برای از بین بردن تمامی موارد نقض قانون ضمن اداره نقلیات، رعایه حتمی قوانین عملکننده فعالیت دیدبانگاه ها در حدود شهر خاروغ توسعه می‌شود. دخالت و ایجاد موانع به فعالیت قانونی این دیدبانگاه ها طبق معیارهای حقوقی پاسخ سزاوار داده می‌شود.
همچنین، با هدف شفافیت فعالیت دیدبانگاه های کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی، نشان دادن سیمای اصلی شخصانی، که طلبات قانون‌گذار را رعایه نمی‌کنند، در همه دیدبانگاه ها تجهیزات ثبت نوار نصب کرده می‌شوند. نوارهای عدم رعایه طلبات قانونی کارمندان مقامات حفظ حقوق توسط رسانه ها نمایش داده می‌شوند.
طبق معلومات سنجیده‌شده ستاد، سرکردگان و فعالان گروه های متشکل جنای در محله‌ها، طربخانه‌ها و منازل مسکونی خود با جذب جوانان ساده و گمراه شهر خاروغ و نواحی اطراف ملاقات ها “سخودکا”*ها تشکیل می کدند. در بیشتر مورد تجمع های گروه های متشکل جنای در طربخانه‌های “شغنان”، “شام بدخشان”، “اتلنت”، “مرکا پالا”، آشخانه‌های “مرغاب”، “آرزو”، مهمانخانه “تیشار” می‌گذرند.
وابسته به این، ستاد مشترک با تمام قاطعیت اظهار می‌دارد، که منبعد در محله‌ها، طربخانه، آشخانه‌ها، تالارهای ورزشی و دیگر مکان جمع آوردن جوانان، گذرانیدن مراسمی با نام “سخودکا” ها از جانب سرکردگان و فعالان گروه های جنای همچون اشتراک در اتحاد جنای بهاگذاری گردیده، طبق طلبات ماده 187 قانون کیفری جمهوری تاجیکستان تدابیر اتخاذ می‌شود.
همزمان، ساختمان های، که در آنها چنین “سخودکا” های گروه های متشکل جنای گذرانیده می‌شود، طبق طلبات قانون‌‌گذاری جنای جمهوری تاجیکستان سند‌‌گذاری شده، در باره قطع فعالیت و تغییر نحوه استفاده چنین ساختمانها، تا مصادره کردن آن چاره‌های قطعی اتخاذ می‌شود.
خدمت در صف نیرو‌های مسلح جمهوری تاجیکستان قرض مقدسترین هر شهروند کشور است. محض توسط این عمل ما می‌توانیم صداقت خود را به وطن، ملت و خلق خود تصدیق نماییم. متأسفانه، جوانان زیر تأثیر گروههای علی‌حده جنای مانده، از خدمت در صف نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان خودداری می‌کنند.
ستاد جهت تأمین نقشه دعوت به صف نیرو‌های مسلح کشور تدابیر آگاهکنی هدفمندرا راه اندازی کرده، در همکاری با مقامات اجرائیه حاکمیت دولتی و کمیساریاهای حربی نقشه مقررشده را در شهر خاروغ 100 درصد اجرا کرد. همچنین، نقشه دعوت در نواحی روشان، درواز، مرغاب اجرا گردید. ____________________________________
 
*سخودکا – جمعامد گروه آدمان در زمان و مکان معین جهت بررسی و حل مسائل مربوط به فعالیت مشترک، عادتا با هدف بدخواهانه (آژیگ اف و شویدآوا، “فرهنگ تفسیری زبان روسی”.

Комментарии (0)

Оставить комментарий