گرمای شدید حرکت قطارهارا کاهش داد

گرمای شدید حرکت قطارهارا کاهش داد
 گرمای شدید در ازبکستان به حرکت قطارها در این کشور تأثیر گذاشته و در برخی از سمت‌های حرکت در سرعت قطارها محدودیت جاری شده است.
به اطلاع شرکت مسافرکش «ازتمیریلیولاوچ»، سرعت حرکت قطارها در مسیر تاشکند-ترمذ، تاشکند-اندیجان، تاشکند-اورگنج-خیوه، تاشکند-کنگرد و تاشکند-بخارا محدود گردیده است.
این شرکت دلیل اقدام مذکوررا به تأمین امنیت حرکت قطارها در گرمای شدید مربوط خوانده است. این شرکت گفته است که در مسیرهای نامبرده قطارها به مسافرکشان آب معدنی رایگان تقسیم کرده می‌شود.
طبق اطلاع آژانس آب و هواشناسی ازبکستان، در روزهای اخیر گرمای هوا در بیشتر مناطق این کشور تا به 47 درجه گرما رسیده است که از معیارهای مقرری 5-7 درجه بیشتر بوده است.

Комментарии (0)

Оставить комментарий