پایان سفر دولتی شی جین پینک، رئیس جمهور جمهوری خلق چین در تاجیکستان

پایان سفر دولتی شی جین پینک، رئیس جمهور جمهوری خلق چین در تاجیکستان
16 ژوئن در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه مراسم گسیل شی جین پینک، رئیس جمهور جمهوری خلق چین برگزار گردید.
به خاطر گسیل مهمان بلندپایه میدان فرودگاه عیدانه آراسته شده بود.
قبل از مراسم گسیل در تالار پذیرایی مهمانان ملاقات ویژه و گرم و صمیمی سران کشورها محترم امامعلی رحمان و محترم شی جین پینگ برکزار گردید.
محترم امامعلی رحمان به شی جین پینگ و هیئت رسمی کشور چین برای شرکت فعال در پنجمین همایش تعامل و اعتمادسازی در آسیا و ادامه‌ تلاش های سازنده برای تعمیق مناسبات دوستی، همکاری و همسایگی نیک اظهار سپاس کردند.
شی جین پینک، رئیس جمهور جمهوری خلق چین در نوبت خود به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای پذیرای و مهمان‌نوازی ویژه تاجیکانه اظهار سپاس کرده، به برگزاری پنجمین همایش تعامل و اعتمادسازی در آسیا در دوره ریاست جمهوری تاجیکستان بهای بلند دادند.
شی جین پینگ با احساس بلند خوشنودی و اظهار منتداری از مهمان‌نوازی دوستانه و برادرانه محترم امامعلی رحمان، سرور دولت تاجیکستان تاکید داشتند که شرکت در همایش سطح بین‌المللی و پایان سفر دولتی در تاجیکستان بهترین و گواراترین لحظات بودند. من در تاجیکستان از جانب سرور دولت و مردم شریف تاجیکستان احترام صمیمی را احساس کردم که این انساندوستی، مهمان‌نوازی و خیرخواهی ویژه مردم تاجیک است.
لازم به یادآوری است که شی جین پینک، رئیس جمهور جمهوری خلق چین از 14 الی 16 ژوئن با سفر دولتی و جهت شرکت در پنجمین همایش اعتمادسازی و تعامل در آسیا در شهر دوشنبه قرار داشت.
در چارچوب سفر بابرار ملاقات و مذاکرات سطح بلند تاجیکستان و چین برگزار گردید. در جریان ملاقات سطح بلند جنبه های روابط دوجانبه کشورها، اینچنین مسائل مهم منطقه ای و بین‌المللی بررسی شد.
از روی نتایج ملاقات و مذاکرات در مجموع 18 سند مهم همکاری امضا شد که برای توسعه مناسبات همکاری دوجانبه شریکی استراتژیک تاجیکستان و چین زمینه‌های مساعد را فراهم آورد.
بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان شی جین پینک، رئیس جمهور جمهوری خلق چین را پس از انجام سفر دولتی‌اش گسیل کردند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий