زیباصنم تاجیک: برایم از تاج هم بیشتر شرف و ناموس مهمتر است

زیباصنم تاجیک: برایم از تاج هم بیشتر شرف و ناموس مهمتر است
زیباصنم تاجیک صبرینه ظهورآوا در صحنه با “بکینی” رقص کردن‌را رد کرده و گفت، در آزمون‌های زیبایی بین‌المللی شرکت نخواهد کرد.
 صبرینه ظهورآوا که تاجیکستان‌را در آزمون زیبایی “miss tourism world” نمایندگی می‌کرد، چند دوررا گذشته، به “پنجگانه بهترین” شامل شده بود.
 «این شرکت نخستین من در آزمون‌های زیبایی بین‌المللی نیست. من همراه خود لباس برداشته بودم که همه اعضای بدن‌را می‌پوشاند، ولی برگزارکنندگان به ما لباس تقریباً برهنه‌ با رنگ زرد پیشنهاد کردند و من البته از این نمایش دست کشیدم. بلی، من دامن کوتاه می‌پوشم، من مدل هستم، ولی این معنای آن‌را ندارد که می‌توانم برهنه‌ به صحنه برایم»، -گفت صبرینه.
به اعتقاد او، برایش از تاج دیده، شرف و ناموس مهمتر است.
 شرکت صبرینه در آزمون زیبایی در شبکه‌های اجتماعی بحث گرمی‌را برانگیخت. اورا شرح‌های بیجا در شبکه‌های اجتماعی ناراحت کرده است. صبرینه با تأسف می‌گوید، زمانی به وطن بازگشت، به جای استقبال و دستگیری در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌جات بیجارا دید.
«من در این آزمون بانفوذ تاجیکستان‌را معرفی کردم، به پنجگانه بهترین شامل شدم، به جای دستگیری، در شرح عکسهایم الفاظ بیجارا دیدم»، -می‌گوید با تأسف صبرینه ظهورآوا.

Комментарии (0)

Оставить комментарий