مکافات های دولتی به ساختمانچیان راغون

مکافات های دولتی به ساختمانچیان راغون
رئیس جمهور تاجیکستان در ارتباط به آغاز فعالیت اگریگت دوم نیروگاه راغون به 42 نفر از ساختمانچیان آن مکافات‌های دولتی اهدا نمود.
  روز 6 سپتامبر امامعلی رحمان در مراسم تقدیم جایزه‌ها حاضرین‌را به مناسبت حادثه مهم تاریخی- به کار انداختن اگریگت دوم نیروگاه برق آبی“راغون”و سرفراز گردیدن‌شان با مکافات‌های دولتی صمیمانه تبریک گفت.
  با فرمان پریزدنت جمهوری تاجیکستان“در باره سرفرازگردانی ساختمانچیان نیروگاه برقی آبی“راغون”” با مکافات‌های دولتی جمهوری تاجیکستان برای دستاوردهای بلند استحصالی، فعالیت پرثمر و سهم ارزنده در بنیاد نیروگاه برقی آبی“راغون”کارگران با نشان “شرف درجه 2”، مدال“خدمت شایسته”و“افتخارنامه جمهوری تاجیکستان” قدردانی شدند.
امامعلی رحمان ضمن اهدای مکافات‌های دولتی خدمت ارزنده هر یک نفر کارگر شرکت سهامی عام نیروگاه برق آبی“راغون”، از جمله سرداران ریاست‌های شرکت، وصلگران، رانندگان ماشین‌‌های گوناگون، نقبکنان، مهندسان، جوشکاران، تعمیرگران محرک، چیلانگران، مته‌‌گران و سایرین، کارمندان آزمایشگاهها، برقچیان، دریدگران، نظارتچی‌های قطعه‌های ساختمانی، کارمندان سایر شرکت‌های با مسئولیت محدودرا که ضمن اجرای امور ساختمانی شرکت فعال داشته‌اند، مخصوص ذکر نمود.

Комментарии (0)

Оставить комментарий