«برق تاجیک»: قیمت نیروی برق گران می‌شود

«برق تاجیک»: قیمت نیروی برق گران می‌شود
شرکت «برق تاجیک» اعلام کرد که در آینده نزدیک ارزش یک کیلووت-ساعت نیروی برق در تاجیکستان 29 درم خواهد شد.
 حالا نرخ 1 کیلووت-ساعت‌نیروی برق به 22 درم برابر است.
 رستم مجیدزاده، رئیس بخش مالیه شرکت «برق تاجیک» روز 31 ژوئن طی نشست مطبوعات گفت، «ارزش اصلی یک کیلووت نیروی برق با نظرداشت بازگشت مبالغ سرمایه‌گذاری حدود 29 درم‌را تشکیل می‌دهد».
این در حالیست که کارشناسان در گذشته ارزش اصلی یا مخارج برای هر کیلووت برق در کشور حدود 10 درم ارزیابی کرده بودند.
 قبلاً سبب اصلی بالا رفتن ارزش نیروی برق‌را به جبران بدهی‌های شرکت “برق تاجیک” مربوط خوانده بودند که 23 میلیارد سامانی‌را تشکیل می‌دهد.

Комментарии (0)

Оставить комментарий