درباره پروژهآژانسئ اطّلاعاتئ مستقل «همصنف» با مقصد املی گرداندن حقوقهای کانستیتوتسیانئ شهروندان تاجیکستان و تمام جهان بآزادئ سخن و یا بیان اندیشۀ خود وابسته بفعالیت حکومت، مؤسّسۀ دولتی، حرکت های آپازیسیون، همچنین مسءله های وابسته به ساحه های محم حیات و غیره ساخته شده است. سامانۀ انترنتئ آژانسئ اطّلاعاتی www.hamsinf.com میدان محاکمۀ مسءله های محم، تفسیر رویداد و واقعه های روزمرّه و املیگردانئ نقشه و نیت های دورنما میباشد. در صفحه های سامانه هر روز خبرهای سیاسی، اقتصادی،خبرهای وابسته به امنیت، خبرهای دینی، مهاجرتی و فرهنگی، همچنین اطّلاعات ویدیؤیی، اودیویی و تصویری منظور میگردد. تمام مواد اطّلاعاتی در اساس معلومات منبع های در تاجیکستان و دیگر نقاط جهان داشتۀ ما آماده میگردد، با فکت و دلیل های حجّتی ثابت شده اند. هر نفری، که میهمان سامانۀ ... بشود، نارضا نخواهد ماند، چونکه در ماسّیوهای اطّلاعاتئ آن هر کس میتواند چیز خواندنیباب پیدا بکند. این مانع بوجود آمدن مسءلۀ نارسایی اطّلاعاتی گردیده، طلبات شهروندان را برای واقفیت تأمین میکند. آمل دیگر بی نظیرئ سامانه و فرق آن از جمع سامانه های اطّلاعاتئ دیگر آزاد بودن آن است. در سامانه روبریک «خبرنگار سیّار» امل میکند و هر یک خواهشمند امکان دارد خودرا بحیث خبرنگار سنجیده، دلخواه واقعه را بنوار گرفته، به سامانه ارسال دارد. همچنین شما میتوانید مقاله های خود و یا یگان اطّلاعات را بر عوض حقّ قلم معیّن پیشنهاد بکنید، آن حتماً نمایش داده خواهد شود. باستثنای مواد قبیح و زشت و مقاله های، که به معیارهای آداب و اخلاق مخالفت دارند و یا دشنام و حقارت را در بر میگیرند، چون که آژانسئ اطّلاعاتئ «همصنف» نام نیک خودرا داغدار کردن نمیخواهد