آکادمسین فرهاد رحیمی در نشست مشترک شورای روابط بشردوستانه و ریاست صندوق روابط بشردوستانه کشورهای اعضای اتحادیه کشورهای مستقل شرکت کرد

آکادمسین فرهاد رحیمی در نشست مشترک شورای روابط بشردوستانه و ریاست صندوق روابط بشردوستانه کشورهای اعضای اتحادیه کشورهای مستقل شرکت کرد

دوشنبه، 10. 12. 19. /”خاور”/. در تاریخ 9 دسامبر در شهر بریست جمهوری بلاروس نشست مشترک شورای روابط بشردوستانه و ریاست ...