اعمال بی‌شرمانه و ناموفقانه سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی. در این باره در مصاحبه خود با روزنامه “امروز News”  پروسفور ذکریا اکرمی اظهار نظر کرده است

اعمال بی‌شرمانه و ناموفقانه سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی. در این باره در مصاحبه خود با روزنامه “امروز News” پروسفور ذکریا اکرمی اظهار نظر کرده است

در رابطه به فعالیت مغرضانه سازمان تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی و توطئه‌انگیزی و اتهامات رهبریت و اعضای این ...

محمد سلامه، خبرنگار مصر و کارشناس در امور آسیای میانه: “تاجیکان با تاریخ هزارساله خود مجرای دنیارا تغییر داده‌اند”

محمد سلامه، خبرنگار مصر و کارشناس در امور آسیای میانه: “تاجیکان با تاریخ هزارساله خود مجرای دنیارا تغییر داده‌اند”

لویزیون دولتی “نیل فرهنگی” وابسته کمیته تلویزیون و رادیو مصر در آستانه سال جدید میلادی در برنامه “انجمن فرهنگها” تاریخ ...