دلیر پیراف، دانش آموز لیسیوم-اینترنت تاجیکستان و روسیه موسوم به “حاتم و پو” حق شرکت در دور نهای آزمون فناوری نانو کسب کرد

دلیر پیراف، دانش آموز لیسیوم-اینترنت تاجیکستان و روسیه موسوم به “حاتم و پو” حق شرکت در دور نهای آزمون فناوری نانو کسب کرد

دلیر پیراف، دانش آموز لیسیوم-اینترنت تاجیکستان و روسیه موسوم به “حاتم و پو” حق شرکت در آزمون فناوری نانو که از 1 نوامبر ...