300 مسجد در قرقیزستان ثبت نام نشد

300 مسجد در قرقیزستان ثبت نام نشد

در کشور قرقیزستان 2 هزار و 669 مسجد ثبت نام شد. این در حالیست که نزدیک 300 مسجد دیگر ثبت نام نشده است. در این باره ذاکر چاته‌یف، معاون مدیر کمیسیون دولتی در امور دین خبر داد.
وی گفت، مساجد به دلیل موجود نبودن برخی از حجتها از ثبت نام نگذشته‌اند. «قانون فعالیت این گونه مسجدهارا منع می‌کند، اما ما اطلاع داریم که برخی از آنها تا حال فعال هستند»، -گفت چاته‌یف.
وی افزود در قرقیزستان محدودیتی برای ساختن مساجد جاری نشده است، اما چنین پیشنهادی در شورای امنیت آن کشور بررسی گردیده است.
 وکیلان پارلمان قرقیزستان با وارد کردن تغییرات به قانون «در باره آزادی وجدان و سازمان‌های دینی در قرقیزستان»، اجازت دادند که هنگام ثبت نام کردن سازمان‌های دینی مؤسسان موظف نیستند، با مقامات محلی هیئت شورای تأسیس‌دهندگان‌را موافقه کنند.

Комментарии (0)

Оставить комментарий